שקיפות

תעודה לרישום עמותה
אישור מלכ"ר
אישור ניהול פנקסים
דוח כספי 31 דצמבר 2015
דוח כספי 31 דצמבר 2016